Zadružna pravila

Naša misija

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ograničenim trajanjem (do 120 radnih dana na jednom radnom mestu). Ovaj ugovor odnosi se na poslove za koje poslodavac nema TRAJNI interes da zasnuje radni odnos, sa radnikom na stalnom radu, jer su to poslovi koji traju s vremena na vreme, ili sezonski ili zbog povećanog obima posla i dr. Ovi poslovi ograničeni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da zadrugar moze da radi i duže od tog perioda ako promeni vrstu posla, jer ograničenje se odnosi na konkretan posao, a ne na sve poslove u toku godine.

Zadružna pravila

Ovde smo izdvojili samo deo zadružnih pravila koja po našoj proceni mogu biti interesantna članovima i poslovnim partnerima. 

Član 4.

Zadruga je osnovana sa ciljem da zadrugarima omogući da svojim radom ostvare dopunska sredstva za zadovoljenje socijalnih, kulturnih, intelektualnih, obrazovnih, sportskih i drugih ličnih potreba. Zadruga obezbeđuje zadrugarima određenu pravnu i socijalnu sigurnost za vreme radnog angažovanja. Organizovanim radom preko zadruge, zadrugari obezbeđuju zaradu i sigurnost isplate, odgovarajuće uslove za rad i zaštitu na radu, viši zajednički standard, zadružnu solidarnost, sticanje radnih navika i praktičnih znanja potrebnih za stalno zaposlenje.

Član 6.

U zadruzi, kao nestranačkoj i nevladinoj organizaciji, nije dozvoljeno političko i stranačko organizovanje i propaganda.

Član 11.

Predmet poslovanja (delatnost) zadruge jeste organizovanje zadrugara radi obavljanja povremenih, privremenih i sezonskih poslova za potrebe poslodavca, kao i poslova privremene zamene odsutnog radnika, povećanog obima rada, odnosno poslova iz delatnosti i van delatnosti poslodavca, za koje se ne zasniva radni odnos ili dok traje postupak prijema u radni odnos.

Član 12.

Poslove iz člana 11. zadrugari obavljaju ličnim radom u skladu sa Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima. Vrstu, karakter i dužinu poslova određuje poslodavac.

Član 18.

Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice od 15-30 godina starosti.

Član 20.

Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenju uslova (lična karta, indeks, potvrda škole, potvrda o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokazi). Podaci o dokazima iz stava 1. ovog člana upisuju se u knjigu zadrugara.

Član 21.

Zadrugaru se izdaje članska karta sa sadržajem koji utvrdi Savez.

Član 31.

Zadrugar može biti isključen iz zadruge:

 • ako ne izvršava prava i obaveze predviđene Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima i drugim opštim aktima;
 • ako i posle upozorenja ne izvršava preuzete obaveze prema zadruzi;
 • ako svojim ponašanjem narušava ugled zadruge i zadrugarstva;
 • ako svojim ponašanjem ometa druge zadrugare u ostvarivanju njihovih prava i obaveza;
 • ako nesavesno obavlja poslove kao član organa zadruge;
 • ako nesavesno obavlja poslove kod poslodavca;

Član38.

Zadrugar ima pravo:

 • da obavlja poslove kod poslodavca pod jednakim uslovima, u skladu sa mogućnostima i kriterijumima za rad;
 • da ostvari naknadu za rad prema ugovoru sa poslodavcem;
 • na isplatu ostvarene zarade u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana od dana uplate sredstava od strane poslodavca;
 • da bira i bude biran u organe zadruge;
 • da podnosi predloge, žalbe, inicijative u vezi poboljšanja organizacije i uslova rada;
 • na sredstva i mere zaštite na radu koje obezbeđuje poslodavac;
 • na osiguranje u slučaju povrede na radu;
 • da bude informisan o radu zadruge i
 • druga prava utvrđena Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima i drugim opštim aktima Zadruge.

Član 39.

Zadrugar ima obavezu:

 • da se pridržava odredbi Opštih i zadružnih pravila;
 • da čuva ugled Zadruge i zadrugarstva;
 • da neguje princip solidarnosti i druge zadružne principe;
 • da se pridržava radne i tehnološke discipline kod poslodavca;
 • da iz bruto zarade obzbedi sredstva za zakonske obaveze i članarinu (članski doprinos) za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe;
 • druge obaveze utvrđene Zakonom, Opštim pravilima i aktima Zadruge.

Član 51.

Organi zadruge su skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.
Organi iz stava 1. mogu obrazovati svoja stručna i druga radna tela radi razmatranja pitanja iz njihovog delokruga. Ova radna tela ne mogu donositi odluke iz delokruga organa zadruge;

Član 54.

Skupštinu zadruge čini 30 predstavnika zadrugara.
Ako broj zadrugara spadne ispod broja sto, Skupštinu čine svi zadrugari.

Skupština zadruge:

 • donosi zadružna pravila;
 • utvrđuje poslovnu politiku zadruge;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku zadruge;
 • usvaja godišnji obračun i izveštaje o poslovanju;
 • donosi programe i planove razvoja;
 • odlučuj o raspodeli viška prihoda nad rashodima i pokrivanju gubitaka;
 • bira i opoziva predsednika i članove Upravnog odbora i predsednika i članove Nadzornog odbora;
 • bira i razrešava direktora zadruge;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, Opštim pravilima, ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.

Član 103.

Zadruga je pravno lice i ima pravo da, u okviru svog predmeta poslovanja u pravnom prometu istupa u ime i za račun zadrugara, u svoje ime i za račun zadrugara i u svoje ime i za svoj račun.